Ödeme sayfası

Hesap Bilgisi

Have an account? Log in here

Ödeme Bilgisi Tüm büyük kredi kartlarını kabul ediyoruz

Kredi Kartı ile Ödeme

Öğrenci Eğitim Sözleşmesi

Öğrenci eğitim sözleşmesi şartları

KURSİYER KAYIT SÖZLEŞMESİ
Madde 1-       İşveren kurum (Sözleşmede “İşveren” Olarak Anılacaktır)
Adı                         : Beyond The Wisdom Inc. Canada
Adresi                    : 7-2040 Marine Drive, Oakville, ON, Canada.
Telefon                  : +1 416 8971 779
E-posta                  : [email protected]
Madde 2-       Öğrenci (Sözleşmede “Kursiyer” Olarak Anılacaktır.)
Adı Soyadı : 
Telefon                  :
E-posta                  :
Adres                     :
Madde 3-       Sözleşme Konusu
Bu sözleşmenin konusunu, KURS VEREN tarafından KURSİYER’e verilecek eğitim ve devamında ilgili alanda istihdam odaklı danışmanlık hizmeti ile bu hizmetler karşılığında ödenecek bedel oluşturmaktadır.
Madde 4-       Sözleşme Kapsamı
Bu sözleşme kapsamındaki eğitim usullerine (a) uygun olarak düzenlenir. Bu maddede adı anılan modalite ve platformların yerine eğitiminin gerekliliklerine uygun diğer modaliteler KURS VEREN tarafından ihtiyaç halinde kullanılabilir. Eğitim içeriği ve süresi KURS VEREN ’e ait Web Sayfasında her bir modülde detaylı olarak belirtilmiştir.
a-    Eğitim Usulleri
i-          Eğitiminin ilk modülü, kurs veren tarafından deneme olarak tanımlanmıştır. Bu modül ücretlendirmeye tabi değildir.
ii-        Eğitim süreci boyunca herhangi bir zaman eğitime devam etmeme kararı alan KURSİYER bir sebep göstermeksizin ve bir bedel ödemeden sözleşmeyi feshedebilir.
iii-       Dersler kural olarak eğitim süresi boyunca Cumartesi ve pazar günleri Toronto saatiyle (GMT -5) 08:00’de başlar. Eğitim süresi modüle göre değişkenlik gösterebilir.
iv-      Online eğitimler, görüntülü iletişim platformları üzerinden canlı olarak yürütülür (özellikle Zoom ya da Google Classroom platformu).
v-        Eğitim sürecinde KURSİYER ile iletişim KURS VEREN tarafından belirlenecek ve KURSİYER ’in ücretsiz erişim sağlayabildiği platformlar üzerinden sağlanır (özellikle Discord platformu).
vi-      Eğitim içerikleri, duyurular ve KURSİYER ‘den tamamlanması beklenen ödevler ve sınavlar Google Classroom ve/veya LMS platformu üzerinden takip edilir.
vii-     KURS VEREN tarafından online olarak verilen dersler kaydedilir ve kayıtlar Google Classroom ve/veya LMS platformu üzerinden KURSİYER ‘in erişimine sunulur.
viii-   KURSİYER ‘in eğitime erişim için kullandığı bilgisayarına iradesi dışında uzaktan bağlanılmaz. Ancak KURSİYER ‘in kabul etmesi durumunda uzak bağlantı Discord, Zoom, Google Meet platformları üzerinden sağlanılır. Bu uygulamalar dışında eğiticiler, KURSİYER ’in bilgisayarlarına uzaktan bağlantı yapamaz.
ix-      KURSİYER, şahsi bilgisayarına yapılan uzaktan bağlantılar sonrası uğrayacağı hiçbir zararı KURS VEREN ‘e rücu edemez.
x-        KURS VEREN, gereklilik halinde ders saatlerinin dışında ek dersler düzenleyebilir.
xi-      KURS VEREN, ders günlerinin resmi veya dinî tatil günlerine tekabül etmesi durumunda veya olağanüstü hallerde dersleri erteleme hakkına sahiptir.
xii-     KURS VEREN tarafından eğitim döneminin sonunda KURSİYER ’in içinde bulunduğu proje grupları oluşturulur. Proje gruplarına katılma yükümlülüğü yoktur. KURS VEREN düzenlemiş olduğu etkinlikten ötürü ek ücretlendirme yapamaz.
Madde 5-       HİZMET BEDELİ VE ÖDEME ŞARTLARI
a-    Hizmet Bedeli
i-      Hizmet bedeli web sayfası üzerinde her bir modül ve bootcamplerde detaylı olarak belirtilmiştir.
b-    Ödeme Şartları
i-      KURSİYER taksit ödemelerini KURS VEREN tarafından verilen yönlendirmelere uygun olarak taksit dönemine karşılık gelen ayın ikinci haftasının son gününe kadar ifa eder. Son ödeme tarihinde henüz hizmet bedelini ödememiş olan KURSİYER’e bu vadeden 2 (iki) hafta sonra bir ihtar gönderilir. Vadeden itibaren bir ay içinde muaccel bedeli halen ifa etmemiş olan KURSİYER hakkında eğitim hizmeti borcundan kurtulur. Bu durumda KURSİYER ’in eğitim hizmetine ve bu kapsamda sunulan dokümantasyonlara erişimi sona erer.
ii-        KURSİYER, kurs veren tarafından belirlenecek ödeme yöntemlerine uygun olarak ödemeyi icra edeceğini taahhüt eder.
iii-       KURSİYER tarafından yapılacak ödemeler Kredi Kartı veya Banka Kartı ile Stripe platformu üzerinde tahsil edilecektir
iv-      Bahsi geçen ödeme yöntemlerinden herhangi birini kullanamayan KURSİYER, web sitesinde bulunan öğrenci menüsünden iletişim formunu doldurarak KURS VEREN ile iletişime geçer. Bu durumda yukarıdaki yöntemlerden farklı bir yöntem KURS VEREN tarafından önerilebilir.
Madde 6-       KURS VEREN’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
a-    KURS VEREN bu sözleşme ile KURSİYER’e bir kez olmak üzere kariyer danışmanlığı eğitimi ve devamında ilgili alanda istihdam odaklı danışmanlık hizmeti vermeyi kabul ve taahhüt etmiştir.
b-    Eğitimci kadrosu, alanlarında uzman olan yazılım ve bilgisayar mühendislerinden oluşmaktadır. Eğitimciler sektörün ihtiyaçları doğrultusunda eğitim programını tasarlar.
c-     KURS VEREN bu sözleşmeden doğan eğitim hizmeti borcundan müteselsil olarak sorumludur. Bu sözleşmeden doğan alacaklar için KURSİYER ’den bu alacağı talep ve dava edebilir.
d-    KURSİYER’e sözleşmenin konusu olan eğitimin sonunda, eğitimin tamamlanma durumunu gösteren bir sertifika verilir.
e-    Eğitim döneminin sonunda kurulan proje grupları gerçek ve doğrulanabilir projeler üzerine çalışır. Bu projeler ile ilgili olarak referanslar oluşturulur.
f-      KURSİYER ‘in Referansa hak kazanması için proje gruplarına katılımı zorunludur.
g-    KURSİYER ‘in eğitim sonucunda bir işletme tarafından istihdam edilmemesi ücret iadesini veya revizyonunu gerektirmez.
h-    KURSİYER ders materyallerine ve kayıtlı videolarına eğitim sonrasında 1 (bir) yıl süre boyunca erişime sahiptir. Ancak KURS VEREN lüzum görmesi durumunda bu içerikleri kaldırabilir.
i-       KURSİYER derslere katılabilmek için Google tarafından onaylanmış bir eposta adresi kullanması zorundadır.
Madde 7-       KURSİYER’in Hak ve Yükümlülükleri
a-    KURSİYER, eğitim süresince yapılacak derslere zamanında katılır ve kendisine seviye ilerlemelerine ilişkin yapılan uyarılar ve tavsiyelere itibar eder.
b-    KURSİYER, çevrimiçi düzenlenecek derslerin içerisinde adaba ve ahlaka aykırı tavır ve davranışlar sergileyemez, yasalara aykırı söylemlerde bulunamaz, herhangi bir siyasi görüşün tanıtım ve propagandasını yapamaz. Aksi takdirde KURS VEREN, bu sözleşmeyi yazılı bildirim yapmak koşuluyla haklı sebeple feshedebilir.
c-     KURSİYER, derslere katılıp katılmamakta serbesttir. Derslere hangi sebeple olursa olsun girmemek, ücret iadesini veya revizyonunu gerektirmez. Ancak KURSİYER ‘in sunulan istihdam odaklı danışmanlık hizmeti, mentörlük ve referans hizmetlerinden yararlanabilmesi için derslere devamlı katılımı ve verilen görevleri beklenen süreler içerisinde tamamlayıp eksiksiz ve zamanında teslim etmesi zorunludur.
d-    KURSİYER, eğitim süresince asgari özellikleri KURS VEREN tarafından belirlenen bilgisayar araçları üzerinden internet erişimi ile dersleri takip etmekle yükümlüdür (Bu asgari özellikler, sözleşmenin kurulduğu anda en az 8 (sekiz) GigaByte RAM (rastgele erişimli bellek) sahibi ve 128 (yüz yirmi sekiz) GigaByte HDD (sabit disk sürücüsü) sahibi cihazlar olarak belirlenmiştir.)
e-    KURSİYER’in Canlı olarak dersin takip edemediği durumlarda ilgili dersi video kayıtlarından takip eden KURSİYER derste mevcut kabul edilir.
f-      KURS VEREN öngörülen canlı yayınlanacak derslerin dışında KURSİYER ’den başkaca video materyalleri izlemesini talep edebilir. Bu materyaller, ana eğitime bağlı olarak derslerin devamı niteliğinde kabul edilir.
g-    KURS VEREN, KURSİYER ’in eğitim boyunca verilen ödevleri tamamlamak ve konuları anlamak için her gün asgari 2 (iki) saat zaman ayırmasını, bu sürelerde ders tekrarı yapmasını ve konuları derinleştirici araştırmalar yapmasını ısrarla önerir.
Madde 8-       Sözleşmenin Feshi ve Sona Erme Halleri
a-    Taraflardan herhangi biri sözleşmede düzenlenen hükümlere aykırı davrandığında, diğer taraf karsı tarafa yazılı bildirim yapmak suretiyle sözleşmeyi haklı olarak feshedebilir. Haklı feshin söz konusu olduğu durumlarda, sözleşmenin feshedilmesine ihmali ve/veya kusurlu hareketleri ile neden olan taraf, diğer tarafa ayrıca sözleşme bedeli tutarında cezai şart ödemeyi kabul eder. Zarar gören tarafın tazminat hakları saklıdır.
b-    Taraflardan biri sözleşmeyi ancak bu sözleşmenin 8. Maddesi a bendinde açıkça düzenlenen hallerden birinin varlığı durumunda tek başına haklı olarak feshedebilir, a bendinde düzenlenen haller haricinde diğer tüm sebeplerle yapılan fesih haksız fesih sayılır. Taraflardan birinin sözleşmeyi haksız olarak feshetmesi durumunda sözleşmeyi haksız fesheden taraf diğer tarafa ayrıca sözleşme bedeli tutarında cezai şart ödemeyi kabul eder. Zarar gören tarafın tazminat hakları saklıdır.
c-     Bu maddede düzenlenen diğer sebeplerden ayrı olarak, KURSİYER deneme süresi içinde sözleşmeyi herhangi bir sebep bildirmeden feshedebilir. Bu durumda kurs verene bedel ödeme borcundan kurtulur.
d-    Deneme süresi sonrasında sözleşmeyi fesheden KURSİYER fesih tarihine kadar muaccel olan tüm taksitleri ödemekle yükümlüdür. Fesih tarihinden sonra doğacak taksit borçlarından kurtulur. KURSİYER fesih tarihine kadar takip ettiği derslerin materyallerine erişim hakkına sahiptir. Ancak fesih tarihinden sonraki dönemde diğer öğrencilerle paylaşılan ders materyallerine erişimi yoktur.
Madde 9-       Kişisel Verilerin Korunması
a-    Dersler canlı olarak kaydedilmektedir. KURSİYER, derslere katılım esnasında görüntü aktaran bir cihaz (Web Kamerası, Telefon Kamerası) kullanması durumunda KURS VEREN tarafından sunulan hizmet boyunca etkinlikler sırasında çekilen fotoğrafların ve videoların KURS VEREN lehinde kullanabileceğini peşinen kabul eder.
b-    Telif hakkıyla korunan materyalleri (özellikle kendine iletilen kullanıcı adı şifre veya kullanıcıya özel lisansları) üçüncü kişilerle yasadışı bir şekilde paylaşan KURSİYER fikri mülkiyet haklarının zarar görmesinden sorumlu olur ve bu tür yasa dışı davranışlar öğrencinin kaydının derhal feshedilmesi ile sonuçlanır.
Madde 10-   Uygulanacak Hukuk ve İhtı̇lafların Çözümü
a-    Bu sözleşme Kanada hukuna tabiidir ve boşluk bulunan hallerde Kanada Hukuku yorum ilkelerine göre yorumlanır.
b-    Sözleşmenin yorum ve uygulanmasından dolayı taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıklar, öncelikle karşılıklı görüşmeler ve sulh yolu ile çözülmeye çalışılacaktır. Bunun mümkün olamaması halinde, Kanada Mahkemeleri uyuşmazlıkların çözümünde yetkilidir.
Madde 11-   Yürürlük
a-    Bu sözleşme 10 (on) madde ve 5 (beş) sayfadan oluşmaktadır. Tarafların serbest iradesiyle aşağıda belirtilen tarihte imzalanmış olup imza tarihinde yürürlüğe girer.
b-    Bu sözleşme ilk ödeme yapıldıktan sonra 1 hafta içinde dijital imza platformu üzerinden imzalanması üzere kursiyere gönderilecektir.
ŞİRKET YETKİLİSİ
KURSİYER
Adı Soyadı
 Adı Soyadı
Tarih / Yer/
İmza
Tarih / Yer/
İmza

Membership Plan

DevOps Engineer (Beginner)

/ per 2 Ays
Bu program, IT ve DevOps dünyasına yeni başlayanlar için tasarlanmıştır. Katılımcılar, veri tabanlarının temellerini, sürüm kontrol sistemlerini ve işletim sistemlerinin temel prensiplerini öğrenecekler. Program, aynı zamanda kariyer planlama ve iş dünyasında gerekli olan soft beceriler üzerine de yoğunlaşmaktadır. DevOps kültürü ve süreçleri hakkında genel bir bakış sağlayarak, katılımcılara bu alanda sağlam bir temel oluşturmayı amaçlar.
USD 49.99 / per 2 Ays*

* Üyelik ücretiUSD 49.99 ve sonra USD 325.00 her 2 Ay.

Layer 1